Nieuws

Afvalbeheer: riskeert uw bedrijf een boete?

Twee jaar nadat bedrijven verplicht werden om afval te sorteren en een afvalcontract af te sluiten, werden bijna 2000 bedrijven aan een controle onderworpen.

360 ervan bleken niet in orde en hebben zich alsnog in regel moeten stellen. Waar staan we in Brussel in vergelijking met de overige gewesten? Waaraan moeten de bedrijven van morgen zich verwachten? Wellicht aan een hele reeks nieuwigheden en… een nieuwe belasting!

 

 

Kleine of grote afvalproducenten: eenzelfde strijd

In het Brussels Gewest geldt een dubbele verplichting.

Allereerst is er de sorteerplicht die vanaf het begin van 2012 geleidelijk aan werd ingevoerd en die alle bedrijven en organisaties verplicht om PMD, papier en karton, groenafval en zogenaamd gevaarlijk afval (batterijen, neonlampen…) te sorteren. Vervolgens is er de afvalcontractplicht die bedrijven oplegt om een contract af te sluiten met een afvalophaler. Tot voor kort was deze laatste regel enkel verplicht voor organisaties die ofwel meer dan 30 l/week restafval (witte vuilniszakken), ofwel 50 l/week PMD, ofwel 30 l/week papier en karton produceren.

Maar 3 jaar later is er een nieuwe regering én een nieuwe reglementering: kleine afvalproducenten zijn niet langer vrijgesteld van de afvalcontractplicht. Elke onderneming die nog geen klant is van het Brussels Agentschap voor Netheid mag zich in de loop van de maand juni aan een brief verwachten van het BAN. De bedrijven krijgen dan nog 30 dagen de tijd om te bewijzen dat ze een afvalcontract met een privé-afvalophaler hebben afgesloten en dus in orde zijn met de wet. Indien dit niet het geval is, hebben ze de keuze: ofwel stellen ze zich snel in regel en sluiten ze alsnog een contract af, ofwel maken ze binnen de 30 dagen € 243,24 (excl. btw) over aan het BAN.

Voor wie het nog niet zou weten: Net Brussel is het regionaal agentschap dat instaat voor de huis-aan-huis ophaling van huishoudelijk afval.

Het agentschap heeft ook een commerciële poot die afvalcontracten kan afsluiten met bedrijven. Na een onderhoud met het bevoegde kabinet, werd overeengekomen dat de tekst in de volgende weken nog zal worden herzien; de aanpassingen zullen betrekking hebben op de manier waarop de inning van de retributie praktisch in zijn werk zal gaan.

De nieuwe retributie zal wél worden opgenomen in de zogenaamde Brudalex, het nieuwe, algemene kaderbesluit over afvalbeleid waar Leefmilieu Brussel, de administratie van minister Céline Fremault, al een aantal jaren mee bezig is, en dat in 2016 zou worden gepubliceerd. Brudalex wil het leven van de Brusselse bedrijven vereenvoudigen door een algemeen kader voor afvalbeleid voor te stellen en de verschillende procedures op Belgisch niveau beter op elkaar af te stemmen.

En hoe zit het in de andere gewesten?

Ook de andere gewesten hebben geleidelijk aan de stap gezet naar afvalsortering: Vlaanderen deed dit al in 2012, Wallonië volgt in 2016.

De verplichtingen zijn niet helemaal gelijklopend en hebben bovendien betrekking op meerdere afvalcategorieën. Naast de traditionele afvalsortering die in Brussel van kracht is, moeten de bedrijven in de andere gewesten ook aparte afvalfracties aanbieden voor hout, metaal, industriële verpakkingen, bouwafval en textiel (voor meer details klikt u best even door op onderstaande links).

Graag meer weten?

Dat kan! Samen met de milieuafdeling van de Waalse ondernemersorganisatie Union Wallonne des Entreprises, nodigt BECI u graag uit op verschillende seminaries.

Volgende infosessie in Wallonië : 27 april

Meer informatie hier

Ook voor wat betreft afvalbeheer zijn er in 2016 wijzigingen op til. Blijf op de hoogte en volg ons op www.brusselswastenetwork.eu

          Vlaams gewest  Brussels gewest  Waals gewest 
Bevoegd orgaan  OVAM Leefmilieu Brussel  Office wallon des déchets
Bijgestaandoor OVAM-sorteermeer@ovam.be  Brussels Waste Network de BECI Laurie Verheyen –info@brusselswastenetwork.eu  Cellule Environnement de l’UWE  -environnement@uwe.be
Uw verplich-tingenin een notedop  http://www.ovam.be/sites/default/files/ovbr130131_Selectieve-inzameling-bedrijven_0.pdf  http://www.brusselswastenetwork.eu/wp-content/uploads/2013/11/IF_DECHET_tableau_obligation_legale_BWN.pdf?aa30c6  http://www.environnement-entreprise.be/d%C3%A9chets/obligations-des-entreprises