Nieuws

12.07.2012 – Bedrijfsmatig afval – Nieuwe verplichtingen!

Op 14 juni 2012, werd de ordonnantie betreffende afvalstoffen goedgekeurd. Twee besluiten – waarvan één de regels voor de uitvoering van de sorteerplicht voor de ondernemingen stelt en het ander de uitvoeringsdetails betreffende de registratie van ophalers en vervoerders van niet-gevaarlijke afvalstoffen – zullen weldra van toepassing zijn voor alle ondernemingen in Brussel.

Besluit van sorteerplicht voor ondernemingen!

Ondernemingen zullen ertoe gehouden zijn een aantal afvalstromen gescheiden van elkaar aan te bieden bij de inzameling: PMD, Papier & karton, afval van glasverpakking, plantenafval en restafval. Gevaarlijk afval en afval dat het voorwerp uitmaakt van een terugnameplicht worden ook gescheiden ingezameld. Indien de onderneming ervoor kiest het afval door een ophaler te laten ophalen, moet de onderneming een ophaalcontract sluiten indien de afvalhoeveelheid groter is dan wat een gezin genereert.

Besluit van registratieplicht voor ophalers en vervoerders!

Dit besluit legt – aan elk bedrijf dat op beroepsmatige wijze niet-gevaarlijk afval vervoert of ophaalt – op om zich op voorhand als vervoerder en/of ophaler van niet-gevaarlijk afvalstof te registreren bij Leefmilieu Brussel – Brussels instituut voor Milieubeheer.

De registratie gebeurt voor een onbeperkte geldigheidsduur, niettemin, moet de onderneming elke vijf jaar melden dat hij de activiteit wil voortzetten.

Voor meer informatie, lv@beci.be