Ophaling en transport van afvalstoffen

Wilt u uw afval kwijt?

In Brussel zijn er veel afvalophalers en –transporteurs actief.
Operatoren die hiervoor door Leefmilieu Brussel zijn geregistreerd en erkend, vindt u hier.
Operatoren die door VAL-I-PAC zijn erkend voor industrieel verpakkingsafval vindt u hier*.


*Opgelet, ga na of de operator bij Leefmilieu Brussel geregistreerd is.

Niet-schadelijk afval

Al wie beroepsmatig niet-schadelijk afval dat geen huishoudelijk afval is, ophaalt of transporteert, moet zich vooraf bij Leefmilieu Brussel registreren als ophaler of transporteur van niet-gevaarlijke afvalstoffen.


Speciaal en schadelijk afval

Ophalers van bepaalde speciale of gevaarlijke afvalstoffen moeten hiervoor een erkenningsaanvraag indienen bij Leefmilieu Brussel.

Om een erkennings- of registratieaanvraag in te dienen bij het BIM klikt u hier.

Moeten printertoners door een erkend of geregistreerd bedrijf worden getransporteerd? Vanaf welke hoeveelheden dient men een beroep te doen op een ophaler?


Gevaarlijk afval: opslag, ophaling en verwijdering

Elke producent/bezitter van gevaarlijk afval, ongeacht de hoeveelheid, is verplicht om:

  • Hhet gevaarlijk afval te bewaren in milieuvriendelijke omstandigheden en in overeenstemming met de actuele wetgeving.
    Merk op dat gevaarlijk afval apart van het niet-gevaarlijke afval in een lokaal moet worden bewaard. Voor hoeveelheden kleiner dan 100 kg gevaarlijk afval (toners en al het andere gevaarlijke afval van het bedrijf) is geen vergunning vereist.
  • het gevaarlijke afval toe te vertrouwen aan een erkende operator. Een erkende operator is elke ophaler, transporteur of verwerkingsinstallatie die voor het beheer van gevaarlijk afval een toelating heeft van het Gewest. De bezitter van gevaarlijk afval kan dit ook tegen betaling naar het gewestelijke containerpark brengen.
  • De eigenaar van het afval kan het ook zelf elimineren (wat minder vaak voorkomt) of afgeven bij een privé-sorteercentrum (Sita en Shanks in het BHG).

Om een erkende operator te vinden, klikt u hier.

In het Brusselse Gewest wordt het afval beheerd door ophaal- en verwerkingsbedrijven uit verschillende gewesten. Bij de ophalingen wordt geen rekening gehouden met de gewestgrenzen. Hetzelfde geldt voor de afvalverwerking. Het Brusselse Gewest is dus afhankelijk van zijn buren voor de verwerking van talrijke soorten afval en meer bepaald van het gevaarlijk afval.

Zijn er precieze regels voor het transport? (transport per container, vastzetten van de lading …)

Er zijn geen precieze regels voor het transport. Het bedrijf kan zelf gevaarlijk afval transporteren als het over een attest beschikt dat het afval naar een erkend centrum werd gebracht. Dit is vaak een probleem, omdat veel containerparken dergelijke attesten niet afleveren.
Voor wat het transport betreft: de transporteur moet zorgen voor de veiligheid, over de nodige verzekeringen beschikken en aan alle wettelijke voorschriften voldoen.

Moet er een veiligheidsverantwoordelijke worden aangesteld?

Er zijn geen verplichtingen voor wat de veiligheidsverantwoordelijke betreft. Elk bedrijf neemt vrij deze beslissing.


Welke trajecten legt elektrisch en elektronisch afval af?

De volgende trajecten worden uitgevoerd:

1 en 2 → Elektrisch en elektronisch afval of “e-waste” afkomstig van klanten van onze klant (B) keren terug naar onze klant (A) of naar een verwerkingswerkplaats (C).
3 → Elektrisch en elektronisch afval afkomstig van onze klanten gaat naar een atelier dat kunststoffen, printplaten, batterijen en andere componenten scheidt. Het transport gebeurt door een transporteur die geen vergunning als ophaler heeft.
4 → De losse onderdelen van het elektrisch en elektronisch afval keren terug naar onze klant in aparte bakken (metalen, non-ferro, kabels, transformatoren, printplaten, diversen, Ni-batterijen, kunststof).
5 → De diverse componenten worden opgehaald door een ophaler die ze naar een verwerkingscentrum brengt.

Traject 1 en traject 2

A = BEDRIJF (leverancier van e-waste) in het Brusselse Gewest

B = Klanten van het bedrijf – Afkomst: België

C = Verwerkingscentrum in het Vlaamse Gewest

D = Verwerkingscentrum in het Waalse Gewest

Is er een erkende, geregistreerde transporteur nodig of speelt dit geen rol?

Als het elektrisch en elektronisch afval niet door de bezitter van het afval wordt vervoerd, moet de transporteur erkend zijn, maar meestal gaat het om gevaarlijk afval. Hij kan ook een erkende ophaler als onderaannemer inschakelen. Als uw klant zelf het afval vervoert, moet hij dus niet erkend zijn. Als het Bedrijf (A) zich in een ander gewest bevindt dan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: een erkenning in ons gewest is niet nodig, hij moet de wetgeving naleven van het gewest waar hij gevestigd is.

Bestaan er voor het Brusselse en het Vlaamse Gewest drempels waaronder de transporteurs geen erkenning of registratie moeten hebben om afval te transporteren? Is er dus een zekere tolerantie in de wetgeving voor het transport van beperkt elektrisch en elektronisch afval (enkele kg bijvoorbeeld)? Als dit zo is, welke wettekst is dan van toepassing?

Neen. Maar voor zulke kleine hoeveelheden heeft de bezitter er alle belang bij om het afval zelf te transporteren. Hij moet dan niet erkend zijn.

Bestaat er een meldingsplicht om vrij kleine hoeveelheden naar een ander gewest te transporteren? Is er dus een zekere tolerantie in de wetgeving voor het transport van beperkt elektrisch en elektronisch afval (enkele kg bijvoorbeeld)? Als dit zo is, welke wettekst is dan van toepassing?

Er is geen meldingsplicht voor transport naar een ander gewest.

Traject 3
Dient men zich in het BHG te registreren als men niet-gevaarlijk afval transporteert? (De transporteur is noch bedrijf (A), noch het sorteercentrum C.)

Ja. Er werd in het Belgisch Staatsblad een besluit van 21 juni 2012 gepubliceerd over de registratie van ophalers en transporteurs van niet-gevaarlijk afval dat geen huishoudelijk afval is.

Dit besluit verplicht elk bedrijf dat beroepsmatig niet schadelijk afval inzamelt of vervoert om zich vooraf bij Leefmilieu Brussel – Brussels Instituut voor Milieubeheer te registreren als inzamelaar en/of vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen. De registratie is geldig voor onbepaalde duur, maar het bedrijf moet wel om de vijf jaar melden of ze deze activiteit al dan niet voortzet.

Moet de transporteur
  • Erkend zijn in het Brusselse én in het Vlaamse Gewest?
  • Geregistreerd zijn in het Brusselse en in het Vlaamse Gewest?

De erkenningen / registraties zijn jammer genoeg niet geldig voor de drie gewesten van ons land en dus moet men in elk gewest een erkenning en/of registratie aanvragen.

Moet men het transport van elektrisch en elektronisch afval (pre en post) aanmelden bij OVAM en IBGE-BIM? Indien ja, dient dan Bedrijf (A) het afvaltransport aan te melden? Atelier (C) is geen ophaler.

De afvalophaler (die erkend moet zijn) moet maandelijks bij het BIM een kennisgeving doen voor het afval dat hij in het gewest heeft opgehaald en de producent (Bedrijf A) moet een register bijhouden van het gevaarlijke afval dat de voorbije 5 jaren werd geproduceerd.

Klik hier voor meer informatie over het register

Klik hier voor meer informatie over de kennisgeving

Moet atelier (C) door het Brusselse Gewest erkend zijn als sorteercentrum?

In het BHG dient men niet erkend te zijn als het sorteercentrum zich niet in het BHG bevindt. Maar in het register moet wel aan het BIM worden gemeld welke hoeveelheden Brussels afval in het Vlaamse Gewest worden verwerkt.

Trajet 4
Als elektrisch of elektronisch afval gedeeltelijk ontmanteld is, moet het niet-gevaarlijke afval dan door de transporteur aan het Brusselse Gewest worden gemeld?

Ja.

Voor het gevaarlijk afval:
  • Moet de transporteur erkend zijn door het Vlaamse Gewest ? Ja.
  • Moet de transporteur erkend zijn door het Brusselse Gewest ? Neen, want het afval is afkomstig uit het Vlaamse Gewest.
  • Wie moet de kennisgeving (pre en post) van dit transport doen ?

Raadpleeg voor alle vragen betreffende grensoverschrijdend afvaltransport de afdeling Milieupolitie en Bodem op 02 775 75 01.

Klik hier voor meer informatie over de kennisgeving

Traject 5
Is het voldoende dat de ophaler en het verwerkingscentrum door het Waalse en het Brusselse Gewest erkend zijn voor de verwerking van elektrisch en elektronisch afval ?

Erkenning in het BHG is niet nodig als het verwerkingscentrum zich niet in het BHG bevindt. Maar in het register moet wel aan het BIM worden gemeld welke hoeveelheden Brussels afval in het centrum worden verwerkt. De ophaler moet wel in het BHG geregistreerd zijn voor het niet-gevaarlijke afval en erkend voor het gevaarlijke afval.

Betreft: grensoverschrijdend transport van niet-gevaarlijk afval

Dient een transporteur of ophaler van niet-gevaarlijk afval die alleen maar door het BHG rijdt (en er niet stopt) zich te registreren bij het BIM ?

Ophalers en transporteurs die slechts door Brussel rijden, zijn verplicht om zich te registreren in het BHG, maar men is tolerant (bijvoorbeeld voor bedrijven die maar 500 m over het gedeelte van de grote ring rijden dat zich op Brussels grondgebied bevindt …).

Als zij naar of van het BHG rijden, is registratie dan verplicht ?

Transporteurs die uit het BHG vertrekken of er aankomen, moeten natuurlijk geregistreerd zijn.

NB: Het besluit werd op 2 augustus in het BS gepubliceerd, samen met de nodige formulieren.